آرشیو مطالب : انرژی

تا سال ۲۰۲۲ صورت می گیرد؛

استارت اپ آمریكایی به دنبال پرتاب موشك با منجنیق

استارت اپ آمریكایی به دنبال پرتاب موشك با منجنیق

مكانیسم های مولكولی در بیماری پاركینسون

مكانیسم های مولكولی در بیماری پاركینسون
دبیر ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی:

فناوری های حوزه انرژی متناسب با نیاز كشور توسعه می یابد

فناوری های حوزه انرژی متناسب با نیاز كشور توسعه می یابد

دسترسی به بازار مهمترین چالش شركت های دانش بنیان حوزه انرژی

دسترسی به بازار مهمترین چالش شركت های دانش بنیان حوزه انرژی
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی:

قیمت پایین انرژی باعث ركود استارتاپ های این حوزه است

قیمت پایین انرژی باعث ركود استارتاپ های این حوزه است

این تایر اكسیژن تولید می كند

این تایر اكسیژن تولید می كند

ایجاد حالتی جدید از ماده

ایجاد حالتی جدید از ماده
آتی جو

آتی جو