آرشیو مطالب : شبیه سازی

كودك ۹ ساله توالت فضایی طراحی كرد

كودك ۹ ساله توالت فضایی طراحی كرد

اشعه مافوق بنفش ویروس كرونا را از بین می برد

اشعه مافوق بنفش ویروس كرونا را از بین می برد
گزارش تصویری تشریحی؛

ربات آموزشی كه نبض دارد و گریه می كند

ربات آموزشی كه نبض دارد و گریه می كند

همایش ملی سامانه های شبیه ساز در مشهد شروع شد

همایش ملی سامانه های شبیه ساز در مشهد شروع شد

ایجاد حالتی جدید از ماده

ایجاد حالتی جدید از ماده
آتی جو

آتی جو