آرشیو مطالب : نرم افزار

قم در تولید برنامه های موبایلی رتبه پنجم را داراست

قم در تولید برنامه های موبایلی رتبه پنجم را داراست

كردستان صاحب نخستین سامانه هوشمند شهر الكترونیك می گردد

كردستان صاحب نخستین سامانه هوشمند شهر الكترونیك می گردد
با كمك هوش مصنوعی؛

دوربین های پلیس آمریكا مظنونین را شناسایی می كنند

دوربین های پلیس آمریكا مظنونین را شناسایی می كنند

برگزاری كنگره بین المللی فناوری، ارتباطات و دانش در مشهد

برگزاری كنگره بین المللی فناوری، ارتباطات و دانش در مشهد
آتی جو

آتی جو